Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

A - Telefoongein: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Antalus handelend onder de naam Telefoongein, gevestigd aan de Fazantenhof 103 te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20147844;
B - gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website;
C - overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de gebruiker en Telefoongein;
D - dienst: de dienst waarvan de gebruiker via de website gebruik kan maken;
E - website: de website www.telefoongein.nl waarop de gebruiker tegen betaling een sms-bericht kan versturen.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen Telefoongein en de gebruiker waarop Telefoongein deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website kan links bevatten naar andere websites dan www.telefoongein.nl, Telefoongein kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Telefoongein kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Gebruik van de dienst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door gebruik van de dienst door de gebruiker.

4.2 Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dan dient de gebruiker toestemming van zijn ouders of van zijn voogd te hebben om gebruik te maken van de dienst.

4.3 De gebruiker kiest op de website een van de opgenomen sms-berichten of stelt zelf een sms-bericht samen. Vervolgens vult de gebruiker een verzendtelefoonnummer in of kiest de gebruiker ervoor om het bericht anoniem te versturen en vult de gebruiker het ontvangtelefoonnummer in. Op de volgende webpagina kan de gebruiker het sms-bericht en de verzend- en ontvangtelefoonnummers bekijken en een keuze maken uit de verschillende betaalmogelijkheden.

4.4 Nadat de betaling voor het sms-bericht is voltooid, wordt het sms-bericht naar het ontvang telefoonnummer verstuurd en komt de gebruiker op een webpagina waarop de melding staat 'De fake sms is verzonden'.

4.5 De ontvanger kan niet antwoorden op het verzend telefoonnummer. Indien de gebruiker een ander of anoniem verzend telefoonnummer heeft gekozen, dan is dit verzend telefoonnummer ook niet te achterhalen.

4.6 Telefoongein kan niet garanderen dat een sms-bericht aankomt. Sms-berichten kunnen door oorzaken die buiten haar macht liggen niet aankomen. Indien de gebruiker kan aantonen dat een sms-bericht niet is aangekomen, dan wordt de gebruiker naar redelijkheid gecompenseerd.

5. Herroepingsrecht

5.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de gebruiker geen beroep doen op het herroepingsrecht.

6. Tarieven

6.1 Opgegeven tarieven voor de dienst zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Telefoongein is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

7. Verplichtingen van de gebruiker

7.1 De gebruiker zal geen handelingen met gebruikmaking van de dienst verrichten die:
A - in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het versturen van discriminerende, beledigende of racistische sms-berichten of het versturen van veel sms-berichten naar een zelfde persoon (stalken);
B - in strijd zijn met de goede zeden;
C - de rechten van derden schenden;
D - (seksueel) intimiderend of ethisch onverantwoord zijn.

7.2 Door het geven van een opdracht tot het versturen van een sms-bericht, verklaart de gebruiker dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Telefoongein voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit het versturen van het sms-bericht voortvloeiende.

7.3 Het telefoonnummer en het IP-adres van de gebruiker wordt door Telefoongein opgeslagen. Indien de gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel, zijn verplichtingen jegens Telefoongein niet nakomt, anderszins onrechtmatig jegens Telefoongein handelt of Telefoongein klachten over de gebruiker heeft ontvangen, dan kan Telefoongein de gebruiker uitsluiten van het gebruik van de dienst dan wel de website. Tevens heeft Telefoongein de mogelijkheid om een bepaald ontvang telefoonnummer te blokkeren, zodat naar dat telefoonnummer geen sms-berichten via de website verstuurd kunnen worden.

8. Klachten

8.1 Klachten over de website kunnen worden gemeld bij:
Telefoongein
Fazantenhof 103
4332 XT Middelburg
e-mail: info@telefoongein.nl

8.2 Klachten worden door Telefoongein binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9. Betaling

9.1 Voor gebruikmaking van de dienst kan de gebruiker op de volgende wijzen betalen:
A - iDEAL - Direct overmaken met internetbankieren.
B - Wallie - Betalingen doen via de populaire prepaid Wallie- cards.
C - Pay per Minute/Call - Snel kleine bedragen afrekenen via een simpel telefoontje.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Telefoongein.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

11.2 Telefoongein streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Telefoongein is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker lijdt, doordat de dienst niet beschikbaar is.

11.3 Telefoongein kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. telefoongein zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. telefoongein is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

11.4 Telefoongein staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

11.5 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het sms-bericht die hij via de website verstuurt.

11.6 De gebruiker vrijwaart telefoongein voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de website door de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.

11.7 telefoongein is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van gebruik van de dienst.

11.8 Indien telefoongein aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat telefoongein voor het versturen van een sms-bericht aan de gebruiker in rekening heeft gebracht.

11.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van telefoongein of haar ondergeschikten.

12. Geheimhouding

12.1 telefoongein en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

13. Telefoonnummers

13.1 De verzendtelefoonnummers en de ontvang telefoonnummer worden niet aan derden verstrekt en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

14. Beveiliging en internet

14.1 telefoongein zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar telefoongein kan ter zake geen garantie geven.

15. Diverse onderwerpen

15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15.2 telefoongein en de gebruiker zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 Op elke overeenkomst tussen telefoongein en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

15.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van telefoongein is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat telefoongein zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

GEEN NONSENS

Wij van Telefoongein houden niet van extra kosten. Zo zit je ook niet vast aan een abonnement bij ons, maar betaal je enkel eenmalig. Tegen een tarief van 80ct/min en met een gemiddelde tijd van 2 minuten kost het je dus ook niet veel

 

Product toegevoegd

sluiten x

Het gekozen product is in uw winkelwagen geplaatst. Als u een groter aantal van dit product wilt bestellen, kunt u het product nogmaals toevoegen, of het aantal verhogen op de "Afreken-pagina".

SLUITEN AFREKENEN

Product verwijderd

sluiten x

Het gekozen product is uit uw winkelwagen verwijderd. U kunt nu doorgaan met winkelen of afrekenen op de "Afreken-pagina".

SLUITEN AFREKENEN